Home » Uncategorized » Lessons

Lessons

ClassicSingStylesTheoryPiano
Khuông nhạc - Khóa nhạc

staff: khuông nhạc / treble clef: khóa Sol / bass clef: khóa fa / ledger line: dòng kẽ phụ /

– la, B – si, C – đô, D – rê, E – mi, F – fa, G – sol

Bấm vào hình để xem xem chi tiết

Lesson 10

Cung, nửa cung - Dấu thăng, giáng, bình

half step: nửa cung / whole step: (1) cung / accidental: dấu hóa / flat: dấu giáng / sharp: dấu thăng / enharmonic spelling: ‘nốt đồng âm’ / double flat: giáng kép / double flat: thăng kép / natural: ‘dấu bình’

Bấm vào hình để xem xem chi tiết

Cung

Tên gọi các bậc của thang âm

Scale degree

tonic: bậc 1 (chủ âm) / dominant: bậc 5 (át âm) / subdominant: bậc 4 (hạ át âm) / mediant: bậc 3 / submediant: bậc 6 / super tonic: bậc 2 / leading tone: bậc 7 (thang âm trưởng) / subtonic: bậc 7 (thang âm thứ)

Bấm vào hình để xem xem chi tiết
Bac

Thang âm trưởng (major)

Scale: thang âm / Major scale: thang âm trưởng

Bấm vào hình để xem xem chi tiết

Scales

Thang âm thứ (minor)

Bấm vào hình để xem xem chi tiết

minor Scales

Bộ khóa (key) - Thứ tự dấu thăng, dấu giáng

key signature: ‘bộ khóa’ /

Battle Ends And Down Goes Charles Father – (thứ tự dấu giáng) Si Mi La Rê Sol Đô Fa

Father Charles Goes Down And Ends  Battle – (thứ tự dấu thăng) Fa Đô Sol Rê La Mi Si

Bấm vào hình để xem xem chi tiết

Bộ khóa

Trường độ - hình nốt

note duration: trường độ / whole note: hình nốt tròn / half note: nốt trắng

quarter note: nốt  đen / eighth note: nốt (móc) đơn / sixteenth note: móc đôi

Bấm vào hình để xem xem chi tiết

Duration

Dấu lặng

rest: dấu lặng / whole rest: dấu lặng tròn / haft rest: lặng trắng /

quarter rest: lặng đen / eighth note: lặng (móc) đơn / sixteenth note: lặng (móc) đôi

Bấm vào hình để xem xem chi tiết

Rest

Số chỉ nhịp

bar line: vạch nhịp / measure: ô nhịp / time signatures: số chỉ nhịp

Bấm vào hình để xem xem chi tiết

Time signature

Dấu chấm dôi - dấu nối

dot: dấu chấm dôi / tie: dấu nối 

Dau noi - cham doi

Check Also

Ca khúc Việt

Share on Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.