Home » Music Exercises » Cấu tạo hợp âm

Cấu tạo hợp âm

Dựa vào những biểu đồ bao gồm các hàng cột chứa các âm giai dưới đây và các công thức đi kèm, các bạn sẽ tìm thấy cách xây dựng những hợp âm (Ví dụ: Major, Minor, Minor7, Diminished…).

Ví dụ: Nếu muốn tìm hợp âm G trưởng (G Major: Major là Trưởng). Bạn tìm đến hàng âm giai của G. Tuân theo công thức của hợp âm trưởng là I – III – V. Sau đó đối chiếu những nốt nằm ở cột I cột III và cột V .

Đó là: G B và D

cau tao hop am G truong

hop am G truong

Khi bạn xây dựng hợp âm 13 sẽ có 7 nốt. Trong guitar, bạn chỉ có thể chơi 1 lúc 6 nốt chính vì thế cần phải loại bỏ bớt 1 nốt. Nếu bạn chơi với 1 band nhạc, có lẻ bạn sẽ muốn tay guitar Bass chơi nốt bị loại đó

cau tao hop am

cau tao hop am guitar

Các bạn click vào hình sau để vào luyện tập xác định hợp âm

Lưu ý “Customize”

Hop am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.