Home » Lesson » 002 » Andantino – Joseph Kuffner

Andantino – Joseph Kuffner

Sheet - key C

Check Also

Nốt trên 3 ngăn đầu đàn

Share on Tumblr

One comment

  1. Cf3 ve0i điều mecnh muốn nf3i với bạn như sau:1. Phim ne0y nf3 hướng đến dạng người xem cf3 lẽ le0 trưởng the0nh hơn bạn, thế nean bạn khf4ng thedch cũng le0 becnh thường. Ve0 mecnh de1m chắc cũng khf4ng edt người nghĩ như bạn.2. Bạn nf3i nhảm thec quả thật le0 khf4ng phải ted ne0o. Chẳng qua le0 bạn chưa đủ khả năng để cảm nhận mớ triết lfd me0 bộ ne0y đưa ra. Ngoe0i ra, bạn cũng chưa thể nhecn nhận vấn đề ở một kheda cạnh khe1c ngoe0i ce1i nhecn chủ quan.3. Về vấn đề yaoi… cũng giống như điều 1 ve0 2, cf3 lẽ bạn khf4ng cf3 đọc kĩ lời thoại, hoặc cf3 đọc nhưng khf4ng để fd. Trong ce1i xe3 hội được nhắc đến trong phim, tập que1n của loe0i bonobo đe3 trở the0nh tập que1n của loe0i người đương đại, ve0 họ xem sex le0 phương thức để giải tỏa căng thẳng, bất chấp giới tednh hay tuổi te1c. Cf3 thể ở gf3c nhecn của chfang ta hiện tại thec chuyện ne0y le0 gớm ghiếc, nhưng thử nhecn nf3 ở gf3c khe1c xem, của người đang sống trong xe3 hội đf3 chẳng hạn…4. Khf4ng sao đe2u, bạn cứ nf3i thẳng ra đi; chẳng cf3 ai buồn đe2u. Sở dĩ bọn mecnh le0m sub trước tiean khf4ng phải chỉ le0 để phục vụ rieang một bộ phận fan ne0o đf3.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.